Nhà trường có tổng số 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên... Trong đó Ban giám hiệu có 03 đồng chí , 47 giáo viên, 17 nhân viên. Trường có đầy đủ các tổ chức đoàn thể như: chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và các tổ chuyên môn. Các tổ chức đều hoạt động thường xuyên, sáng tạo và đạt hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo viên, nhân viên luôn tâm huyết với nghề, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 85%; trình độ tin học A-B đạt 82,5%. Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt loại khá trở lên đạt 100%, trong đó loại xuất sắc là 60,8%.